Ukrainian grain shipments drop as ship backups grow