South Mountain Freeway 1-2-19

(Flickr Photo/Arizona Department of Transportation) (Flickr Photo/Arizona Department of Transportation) (Flickr Photo/Arizona Department of Transportation) (Flickr Photo/Arizona Department of Transportation) (Flickr Photo/Arizona Department of Transportation) (Flickr Photo/Arizona Department of Transportation) (Flickr Photo/Arizona Department of Transportation) (Flickr Photo/Arizona Department of Transportation) (Flickr Photo/Arizona Department of Transportation)