Serendipity strikes for Simon Rex as an adult-film antihero