Nostalgia sells; nostalgia with a twist can be a smash