Migrants split on whether to keep walking through Mexico