Kane Brown takes his hitmaker status to the next level