Harris focuses Asia trip on security, adds tour to Korea DMZ